Home » Om föreningen » Stadgar

Stadgar

Stadgar för SIPF

ANTOGS VID FÖRSTA ORDINARIE ÅRSMÖTE DEN 16 NOVEMBER 2000

§1 Svensk idrottspsykologisk förening (SIPF) har till ändamål att i Sverige väcka och underhålla intresset för det idrottspsykologiska området. Detta innefattar (a) forskning, (b) tillämpning och (c) undervisning. Föreningen söker att inom sitt verksamhetsområde främja vetenskapliga studier, undervisning, information, erfarenhetsutbyte och personliga kontakter. Vidare att genom samverkan, såväl nationellt som internationellt, stärka kunskapsuppbyggnaden och kunskapsförmedlingen inom samtliga dessa tre delområden.

§2 Medlemskap vinnes genom anmälan till föreningen och inbetalning av stadgeenlig medlemsavgift. Såväl enskild som juridisk person kan antas som medlem. Till hedersmedlem kan föreningen vid årsmöte på styrelsens förslag utse därtill lämplig enskild person.

§3 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar det senast förflutna kalenderåret.

§4 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex ledamöter. Två gruppsuppleanter utses även. Årsmötet utser styrelsen. Ordföranden väljs på två år och kan sitta maximalt två mandatperioder (dvs kan sitta 2+2 år). Övriga ledamöter och suppleanter på två år varav 1/2 nyväljes varje år (kan omväljas maximalt två gånger). Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför när minst fem av dess ledamöter, därav ordföranden eller vice ordföranden, deltar. Vid lika röstetal gäller den mening fungerande ordförande biträder. Styrelsens sammanträden ska protokollföras.

§5 Föreningen uttar en årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet.

§6 Föreningens årsmöte hålls före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen skall senast tre veckor före mötet utsända kallelse till årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorns berättelse samt styrelsens förslag och från medlemmar i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Medlem i föreningen har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter har även rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som är juridisk person äger dock utöva sin rösträtt genom behörig ställföreträdare.

Beslut på årsmötet avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Särskilda omröstningsregler gäller dock i frågor som regleras av stadgarnas §§ 9 och 10.

§7 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 • val av ordförande och sekreterare för mötet
 • val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
 • fråga om stadgeenlig kallelse
 • fastställande av dagordning
 • styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 • revisionsberättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • förslag från styrelsen
 • motioner
 • val av ordförande på ett år
 • val av tre styrelseledamöter på två år med en gruppsuppleant
 • val av en revisor och en revisorssuppleant
 • val av valberedning omfattande tre ledamöter, varav en sammankallande
 • fastställande av årsavgiftens storlek
 • övriga frågor

Under punkten övriga frågor får inga beslut fattas i sak.

§8 Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner det angeläget. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när revisorn eller 20% av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. Kallelse till extra föreningsmöte med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. I tillämpliga delar gäller samma bestämmelser som för årsmöte. Vid extra föreningsstämma får dock endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§9 För stadgeändring krävs ett årsmötesbeslut med 2/3 majoritet.

§10 För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Beslut om upplösning ska innehålla föreskrift om användning av befintliga tillgångar.

§11 Föreningens första verksamhetsår omfattar tiden fr.o.m. föreningens bildande till det årsmöte som äger rum i mars år 2002. Den person som väljes till ordförande vid föreningens bildande väljes till årsmötet 2002. Tre av sex styrelseledamöter med gruppsuppleant väljes till samma årsmöte. Resterande tre styrelseledamöter med gruppsuppleant väljes till årsmötet 2003.