Årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte

Lördagen den 16 mars 2024 kl.18.30 fysiskt på Bosön, Stockholm
Styrelsen för Svensk Idrottspsykologisk Förening kallar medlemmar till årsmöte lördagen den 16 mars, 2024. Rösträtt har person vars medlemsavgift är SIPF tillhanda senast fredagen den 8:e mars 2024.

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justeringsperson tillika rösträknare

4. Fråga om stadgeenlig kallelse

5. Fastställande av dagordning

6. a) styrelsens verksamhetsberättelse b) styrelsens förvaltningsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet

9. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

10. Val av a) ordförande, omval två år. b) två styrelseledamöter omval två år, en styrelseledamot nyval två år, med en gruppsuppleant omval 2 år c) en revisor och en revisorssuppleant d) valberedning omfattande tre ledamöter, varav en sammankallande

11. Fastställande av medlemsavgiftens storlek

12. Övriga frågor (I punkten övriga frågor får inga beslut fattas i sak).