Stadgar för SIPF

Stadgar antagna vid årsmöte den 23 mars 2019.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1 Ändamål

Svensk idrottspsykologisk förening (SIPF) har till ändamål att i Sverige väcka och underhålla intresset för det idrottspsykologiska området. Detta innefattar (a) forskning, (b) tillämpning och (c) undervisning. Föreningen söker att inom sitt verksamhetsområde främja vetenskapliga studier, undervisning, information, erfarenhetsutbyte och personliga kontakter. Vidare att genom samverkan, såväl nationellt som internationellt, stärka kunskapsuppbyggnaden och kunskapsförmedlingen inom samtliga dessa tre delområden.

§2 Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§3 Stadgeändring

För stadgeändring krävs ett årsmötesbeslut med 2/3 majoritet.

§4 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Beslut om upplösning ska innehålla föreskrift om användning av befintliga tillgångar.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§5 Medlemsskap

Medlemskap vinnes genom anmälan till föreningen och inbetalning av stadgeenlig medlemsavgift. Såväl enskild som juridisk person kan antas som medlem. Till hedersmedlem kan föreningen vid årsmöte på styrelsens förslag utse därtill lämplig enskild person.

§6

Föreningen uttar en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet.

STYRELSEN

§7 Sammansättning, beslutsmässighet och omröstning

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex ledamöter. Två gruppsuppleanter utses även. Årsmötet utser styrelsen. Ordföranden väljs på två år och kan sitta maximalt två mandatperioder (dvs kan sitta 2+2 år). Övriga ledamöter och suppleanter på två år varav hälften nyväljes varje år (kan omväljas maximalt två gånger).

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen är beslutsför när minst fem av dess ledamöter, därav ordföranden eller vice ordföranden, deltar. Vid lika röstetal gäller den mening fungerande ordförande biträder. Styrelsens sammanträden ska protokollföras.

§8 Tidpunkt och kallelse

Föreningens årsmöte hålls före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen skall senast tre veckor före mötet utsända kallelse till årsmötet. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorns berättelse samt styrelsens förslag och från medlemmar i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§9 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 5 dagar före mötet har rösträtt på mötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som är juridisk person äger dock utöva sin rösträtt genom behörig ställföreträdare.

§10 Beslut och omröstning

Beslut på årsmötet avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Särskilda omröstningsregler gäller dock i frågor som regleras av stadgarna §§ 3 och 4.

§11 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justeringsperson tillika rösträknare

4. Fråga om stadgeenlig kallelse

5. Fastställande av dagordning

6. a) styrelsens verksamhetsberättelse

b) styrelsens förvaltningsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet

9. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

10. Val av

a) ordförande

b) tre styrelseledamöter på två år med en gruppsuppleant

c) en revisor och en revisorssuppleant

d) valberedning omfattande tre ledamöter, varav en sammankallande

11. Fastställande av medlemsavgiftens storlek

12. Övriga frågor

Under punkten övriga frågor får inga beslut fattas i sak.

§12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen finner det angeläget. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorn eller 20% av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. Kallelse till extra årsmöte med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. I tillämpliga delar gäller samma bestämmelser som för ordinarie årsmöte. Vid extra föreningsstämma får dock endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

VALBEREDNINGEN

§13 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall i god tid före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.